Tel: 099-3694654, 063-2498795

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab

โปรแกรมคลินิกแล็บ ระบบคลินิกแล็บ The cliniclab ถูกออกแบบโดยเทคนิกการแพทย์ที่เปิดคลินิกแล็บให้บริการจริงและพัฒนาโดยโปรแกรมเมอร์ที่เชี่ยวชาญทำให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงในคลินิกแล็บและเสถียรใช้งานง่าย โดยมีคลินิกแล็บที่ใช้งานแล้วทั่วประเทศ เหมาะสำหรับกิจการ คลินิกแล็บ,คลินิก ,โรงพยาบาล ที่มีระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือ ตรวจผลแล็บจากห้องทดลอง สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งแต่ XP ขึ้นไป 

             โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ The cliniclab สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ค้นหา ประวัติคนไข้ เพื่อทำการสั่งตรวจแล็บตามรายการที่คนไข้ต้องการหรือจากที่แพทย์สั่งตรวจ โดยสามารถเพิ่มข้อมูลรายการตรวจหรือชุดโปรแกรมการตรวจ พร้อมใส่ราคาค่าตรวจและค่าอ้างอิงโดยแบ่งตามเพศหรือช่วงอายุได้ (ไม่จำกัดรายการตรวจ/ชุดโปรแกรมการตรวจ) ซึ่งเทคนิคการแพทย์สามารถดึงรายการที่ได้เตรียมในข้อมูลหลักในตอนเริ่มระบบ มาสั่งตรวจแล็บได้เลย พร้อมใส่ค่าผลตรวจโดยเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงและผลการตรวจครั้งล่าสุดได้ พร้อมออกรายงานผลแล็บทั่วไป และผลแล็บที่มีรายการย่อยให้กับคนไข้ในแบบฟอร์มที่สวยงาม (สามารถปรับแต่งแบบฟอร์มผลแล็บตามที่ท่านต้องการได้) ซึ่งตอนรับชำระเงินสามารถให้ส่วนลดเป็น % และพิมพ์ใบเสร็จให้แก่คนไข้หรือผู้สั่งตรวจ (บันทึกผลตรวจในรูปแบบ pdf ส่งต่อทางช่องทางต่างๆได้) นอกจากนี้ยังมีระบบลูกหนี้ สำหรับคลินิค/โรงพยาบาลที่ส่งตรวจในรูปแบบเงินเชื่อ (ชำระเงินภายหลัง) และสามารถใช้งานร่วมกันหลายเครื่องในเครื่อข่ายเน็ตเวิร์ค LAN ได้ อ่านฟังก์ชั่นโปรแกรมคลินิกแล็บเพิ่มเติม

โปรแกรมคลินิกแล็บ The cliniclab มี 2 เวอร์ชั่นให้เลือก
1.เวอร์ชั่น Lite เหมาะสำหรับรับตรวจแบบรายคน (ใช้รายการตรวจ/ชุดโปรแกรมการตรวจต่างกัน)
2.เวอร์ชั่น Pro 
เหมาะสำหรับรับตรวจแบบรายกลุ่มทั้งองค์กร (ใช้รายการตรวจ/ชุดโปรแกรมการตรวจเดียวกัน)

อ่านรายละเอียดความต่างของแต่ละเวอร์ชั่น

โปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab ช่วยบริหารห้องแล็บได้อย่างไร

โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ cliniclab ดีอย่างไร?

ปุ่มวิธีใช้งาน
ปุ่มดาวน์โหลดโปรแกรมทดลอง

ช่วยเตรียมรายการตรวจไว้ล่วงหน้าเพื่อสะดวกในการสั่งตรวจได้ เพิ่มข้อมูล รหัส และ ชื่อรายการตรวจ,หมวดการตรวจ,ค่าตรวจสำหรับลูกค้าทั่วไป (walk in)และราคาสำหรับ คลินิก/โรงพยาบาลที่ส่งตรวจ,รายการตรวจย่อย (หากการตรวจนั้นมีมากกว่า 1 รายการ),ผลการตรวจ (หากการตรวจนั้นสามารถสร้างผลตรวจล่วงหน้าได้)

เตรียมรายการตรวจและค่าตรวจ-ฟังก์ชั่นโปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab

ระบบคลินิกแล็บ นี้ช่วยเตรียมชุดโปรแกรมการตรวจที่ประกอบด้วยหลายรายการตรวจได้ ทำให้สะดวกในการสั่งตรวจแล็บสำหรับคลินิก/โรงพยาบาลที่มีชุดโปรแกรมตรวจที่สั่งตรวจเป็นประจำ พร้อมกำหนดราคาแต่ละชุดโปรแกรมตรวจได้

เตรียมชุดโปรแกรมตรวจ-ฟังก์ชั่นโปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab

ช่วยบันทึกรับคนไข้เข้าคิวตรวจได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีระบบค้นหาข้อมูลคนไข้ บันทึกข้อมูลคนไข้ใหม่ เพื่อให้จัดลำดับการทำงานได้ง่าย และรู้คลินิกที่ส่งตรวจ

บันทึกรับคนไข้เข้าคิวตรวจ-ฟังก์ชั่นโปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab

ClinicLab บันทึกซักประวัติอาการคนไข้เพื่อนำมาวิเคราะห์ อาการสำคัญ ประวัติการป่วยในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงลักษณะทั่วไป เช่น ความดัน ความสูง ดัชนีมวลกาย

บันทึกซักประวัติคนไข้อดีตและปัจจุบัน-ฟังก์ชั่นโปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab

ช่วยเรียกคิวตรวจมาสั่งตรวจได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คุณจัดลำดับงานได้ง่าย สามารถดึงรายการตรวจหรือชุดโปรแกรมตรวจได้ทันที พร้อมดึงราคาตามคลินิก/โรงพยาบาลที่ส่งตรวจอัตโนมัติ

เรียกคิวตรวจมาสั่งตรวจ-ฟังก์ชั่นโปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab

ระบบคลินิกแล็บ cliniclab ทำให้บันทึกผลแล็บ ค้นหาและแก้ไขข้อมูลได้ง่ายมาก ทำให้คุณทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง อย่างมืออาชีพ และเรียกดูข้อมูลการสั่งตรวจได้รวดเร็วเมื่อต้องการบันทึกผลแล็บ และสามารถเลือกผลแล็บที่ได้เตรียมไว้ในรายการตรวจมาบันทึกผลได้เลย
ทั้งนี้ยัง แสดงค่าอ้างอิงตามเพศและช่วงอายุของคนไข้และผลตรวจครั้งล่าสุดอัตโนมัติ เมื่อบันทึกผลแล็บเพื่อให้เปรียบเทียบความผิดปกติและให้คำแนะนำแก่คนไข้ได้ง่าย

บันทึกผลแล็บ-ฟังก์ชั่นโปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab

บริหารยอดค้างชำระไม่ให้ตกหล่น ด้วยระบบลูกหนี้สำหรับคลินิก/โรงพยาบาล/โรงงานที่ส่งตรวจและทำให้ไม่พลาดการเก็บเงิน สามารถเลือกเฉพาะรายการที่ต้องการวางบิล/รับเงินได้ ทั้งเงินสดและรูปแบบอื่นๆ ทั้งยังพิมพ์เอกสารใบวางบิล ใบเสร็จ เอกสารแนบได้อย่างถูกต้องสวยงาม

บริหารยอดค้างชำระลูกหนี้-ฟังก์ชั่นโปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab

ระบบคลินิกแล็บ Cliniclab แบ่งความรับผิดชอบให้ผู้ใช้ระบบได้ง่าย ด้วยการกำหนดระดับสิทธิ์การใช้งานให้กับพนักงาน สามารถใส่รูปลายเซ็นเพื่อดึงในใบออกผลแล็บได้อัตโนมัติ (เพิ่มผู้ใช้งานระบบได้ไม่จำกัด)

กำหนดระดับสิทธิ์ให้ผู้ใช้-ฟังก์ชั่นโปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab

ออกรายงานได้หลายด้าน เพื่อให้คนใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อยอด รายงานผลตรวจทั่วไปและผลตรวจย่อย,รายงานสรุปค่าตรวจแยกตามคลินิก/โรงพยาบาลที่ส่งตรวจ,รายงานคนไข้แยกตามคลินิก,รายงานคิวตรวจที่ยังไม่ได้ทำการแจ้งหนี้ ,รายงานใบแจ้งหนี้ตามวันที่ที่ยังไม่ได้รับเงินแยกตามลูกหนี้,รายงานการรับเงินเดือนตามวันที่แยกตามลูกหนี้

ออกรายงานแล็บด้านต่างๆ-ฟังก์ชั่นโปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab

โปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab รองรับการใช้งานทั้งแบบ เครื่องเดียวและหลายเครื่องในวงเครื่อข่าย lan 

โปรแกรมรองรับการใช้งานแบบเครื่องเดียวและแลน

ใช้งานแบบเครื่องเดียว (Stand alone)
ฐานข้อมูลเก็บอยู่ในเครื่องของท่าน โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ เหมาะกับคลินิกแล็บขนาดเล็ก สามารถเพิ่มการใช้งานร่วมกันหลายเครื่องแบบเครือข่าย LAN ได้ถ้าท่านต้องการ

ใช้งานหลายเครื่องแบบเครื่อข่าย (LAN)
ฐานข้อมูลเก็บอยู่ในเครื่องที่กำหนดเป็นเครื่อง Server (ควรเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพสูงสุด) ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ เหมาะกับคลินิกแล็บที่ต้องการใช้งานมากกว่า 1 เครื่อง เมื่อบันทึกข้อมูลที่เครื่องใดก็ตามข้อมูลจะอัพเดตอัตโนใมัติทุกเครื่องที่อยู่ในวง LAN ทันที

 

ทดลองใช้ ระบบคลินิกแล็บ cliniclab ฟรีไม่จำกัดเวลาสามารถเพิ่มข้อมูลจริงแล้วนำไปใช้ต่อเมื่อลงทะเบียนจริงได้เลย

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab
คุณสมบัติโปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab

คุณสมบัติ โปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab มีอะไรบ้าง

  1.สามารถเพิ่มข้อมูลกิจการและเพิ่มโลโก้เพื่อแสดงในรายงานและแบบฟอร์มต่างๆในระบบได้

  2.สามารถแบ่งหมวดหมู่แยกประเภทให้รายการตรวจได้

  3.เพิ่มข้อมูลหลักรายการตรวจได้ไม่จำกัด โดยระบุสามารถกำหนด รหัส ชื่อการตรวจ ค่าตรวจ และกำหนดค่าผลตรวจให้เลือกล่วงหน้าได้ (ถ้ารายการตรวจนั้นมีผลตรวจเป็นกรณีที่แน่ชัด) ทำให้ง่ายเวลากรอกผลแล็บสามารถเลือกได้เลยไม่ต้องพิมพ์ผลเองทั้งหมด

  4.ถ้ารายการตรวจนั้นต้องมีการตรวจภายในมากกว่า 1 รายการสามารถระบุรายการตรวจย่อยในข้อมูลรายการตรวจและเพิ่มผลตรวจในรายการตรวจย่อยล่วงหน้าได้(ถ้ารายการตรวจย่อยนั้นมีผลตรวจเป็นกรณีที่แน่ชัด) ทำให้ง่ายเวลากรอกผลแล็บย่อยสามารถเลือกได้เลยไม่ต้องพิมพ์ผลเองทั้งหมด

  5.สามารถกำหนดค่าอ้างอิงให้รายการตรวจแต่ละรายการตาม เพศ และช่วงอายุของคนไข้ได้

  6.สามารถเพิ่มชุดโปรแกรมการตรวจที่ประกอบด้วยหลายรายการตรวจได้และกำหนดราคาค่าตรวจสำหรับชุดโปรแกรมการตรวจได้

  7.สามารถเพิ่มผู้ใช้งานระบบได้ไม่จำกัดและสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละประเภทได้ โดยสามารถเพิ่มลายเซ็นของผู้ใช้งานเพื่อแสดงในเอกสารผลแล็บได้

  8.สามารถเพิ่มคำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่คนไข้ไว้ล่วงหน้าได้ ทำให้ง่ายเวลาออกผลแล็บสามารถเลือกคำแนะนำที่เหมาะสมมาได้เลยไม่ต้องพิมพ์ผลเองทั้งหมด

  9.สามารถเพิ่มข้อมูลคลินิค/โรงพยาบาลที่ส่งตรวจได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งกำหนดราคาแต่ละรายการตรวจให้แต่ละคลินิค/โรงพยาบาลให้แตกต่างกันได้

  10.สามารถเพิ่มข้อมูลองค์กร/บริษัท/ฟาร์มที่ส่งตรวจได้ โดยสามารถบันทึกข้อมูลพนักงาน/สมาชิก/สัตว์ทั้งหมด ของแต่ละองค์กรที่ส่งตรวจพร้อมกันได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งกำหนดราคาค่าตรวจแต่ละองค์กรได้ (สำหรับโปรแกรม Cliniclab version Pro)

  11.สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ค้นหาประวัติคนไข้ได้โดยใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน และกำหนดเลขทะเบียนคนไข้ HN ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ อาชีพ รูปภาพ(ดึงจากบัตรประชาชน) และข้อมูลอื่นๆ ของคนไข้ได้

  12.เมื่อสั่งตรวจแล็บสามารถบันทึกซักประวัติ อาการที่เป็นมาและข้อมูลทั่วไปของคนไข้ได้

  13.สามารถสั่งตรวจแล็บรายบุคคลโดยดึงรายการตรวจหรือชุดโปรแกรมการตรวจที่ท่านได้เพิ่มข้อมูลไว้แล้วมาสั่งตรวจได้เลย โดยระบบจะดึงข้อมูลและราคาตรวจมาให้อัตโนมัติ

  14.สามารถสั่งตรวจแล็บแบบกลุ่มทั้งองค์กรโดยดึงรายการตรวจหรือชุดโปรแกรมการตรวจที่ท่านได้เพิ่มข้อมูลไว้แล้วมาสั่งตรวจได้เลย โดยระบบจะดึงข้อมูลและราคาตรวจขององค์กรนั้นมาให้อัตโนมัติ (สำหรับโปรแกรม Cliniclab version Pro)

  15.สามารถกรอกผลแล็บรายบุคคลโดยเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงที่ได้ระบุในรายการตรวจแล็บซึ่งระบบดึงข้อมูลตามเพศและอายุของคนไข้มาแสดงทำให้ค่าอ้างอิงมีความใกล้เคียงความจริงมากขึ้น

  16.สามารถกรอกผลแล็บพร้อมกันหลายคน แบบกลุ่ม โดยเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงที่ได้ระบุในรายการตรวจแล็บซึ่งระบบดึงข้อมูลตามเพศและอายุของคนไข้มาแสดงทำให้ค่าอ้างอิงมีความใกล้เคียงความจริงมากขึ้น (สำหรับโปรแกรม Cliniclab version Pro)

 

  17.เมื่อกรอกผลแล็บระบบจะแสดงผลการตรวจครั้งล่าสุดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจครั้งนี้ได้

  18.สามารถออกผลการตรวจแล็บสำหรับรายบุคคลได้อย่างสวยงามพร้อมแสดงรูปภาพคนไข้ โดยที่แบบฟอร์มผลแล็บทั่วไปและแบบฟอร์มผลแล็บย่อย สามารถแก้ไขตามที่ท่านต้องการได้

  19.สามารถออกผลการตรวจแล็บทั้งองค์กรได้อย่างสวยงาม โดยแบบฟอร์มผลแล็บทั่วไปและแบบฟอร์มผลแล็บย่อย สามารถแก้ไขตามที่ท่านต้องการได้ (สำหรับโปรแกรม Cliniclab version Pro)

  20.สามารถค้นหา แก้ไข ยกเลิก ผลการตรวจแล็บได้

  21.สามารถสร้างและพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเพื่อติดหลอดทดลองของคนไข้แต่ละคนเพื่อสะดวกในการตรวจสอบได้ง่ายโดยแสดงข้อมูลได้ทั้ง
-บาร์โค้ด(เลขที่ตรวจ)
-HN
-ชื่อคนไข้
-วันเดือนปี เวลาที่รับเข้าคิวตรวจ
-วันเกิดคนไข้
-อายุคนไข้ได้

  22.สามารถรับชำระเงินแบบเงินสดโดยให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้

  23.สามารถแก้ไขใบเสร็จรับเงินตามรูปแบบที่ต้องการได้

  24.สามารถค้นหา แก้ไข ยกเลิก ใบเสร็จรับเงินได้

  25.สามารถดูประวัติย้อนหลังการตรวจโดยเจาะจงผู้ป่วยหรือการตรวจหรือวันที่ตรวจที่ต้องการได้

  26.มีระบบลูกหนี้สามารถทำใบวางบิลและใบรับชำระเงินให้แต่ละคลินิกที่ส่งตรวจได้ โดยสามารถเลือกบางรายการหรือรายการทั้งหมดเพื่อออกใบวางบิลและใบเสร็จรับเงินได้

  27.สามารถพิมพ์เอกสารรายละเอียดแนบใบวางบิลได้

  28.สามารถค้นหา แก้ไข ลบ ใบวางบิลและใบเสร็จรับเงินได้

  28.ออกรายงานตามเงื่อนไขต่างๆได้อย่างครบครัน

-ผลการตรวจแยกตามที่อยู่
-สรุปผลการตรวจแยกตามที่อยู่
-สรุปค่าตรวจแยกตามคลินิก
-คนไข้แยกตามคลินิก
-ค่าตรวจแยกตามคลินิก
-สรุปค่าตรวจตามวันที่
-พิมพ์ผลแล็บทั่วไป
-พิมพ์ผลแล็บที่มีรายการย่อย
-พิมพ์ผลแล็บตามรายการตรวจ
-ค่าตรวจที่ยังไม่แจ้งหนี้
-แจ้งหนี้ตามวันที่
-แจ้งหนี้แยกตามลูกหนี้
-ใบแจ้งหนี้ยังไม่ได้รับเงิน
-รับเงินตามช่วงวันที่
-รับเงินแยกตามลูกหนี้

เลือก version โปรแกรมที่ตอบโจทย์การทำงานของคุณ-2

เลือกเวอร์ชั่นระบบบริหารคลินิกแล็บ cliniclab ที่ตอบโจทย์การทำงาน

เวอร์ชั่นโปรแกรมคลินิกแล็บcliniclab

เวอร์ชั่นโปรแกรมคลินิกแล็บมี 2 รุ่นได้แก่ 1.cliniclab เวอร์ชั่น lite เหมาะสำหรับคลินิกแล็บที่รับตรวจคนไข้ทั่วไปและคลินิกที่ส่งตรวจซึ่งรายการตรวจแต่ละคนไม่เหมือนกัน 2.cliniclab เวอร์ชั่น pro เหมาะสำหรับคลินิกแล็บที่รับตรวจคนไข้ทั่วไป,คลินิกที่ส่งตรวจซึ่งรายการตรวจแต่ละคนไม่เหมือนกันและรับตรวจคนไข้ทั้งองค์กรที่ใช้ชุดโปรแกรมการตรวจเหมือนกัน

ดาวโหลดคู่มือสอนวิธีการใช้งาน
ปุ่มดาวน์โหลดโปรแกรมทดลอง
คำถามที่พบบ่อยเรื่องโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อยใน ระบบบริหารคลินิกแล็บ cliniclab

จะเริ่มใช้งานโปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab ได้อย่างไร?

1.Download และติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล firebird

2.ดาวโหลดและติดตั้งโปรแกรมคลินิกแล็บ The ClinicLab

3.เริ่มใช้งานได้เลยโดยสามารถศึกษาวิธีการใช้งานจาก vedio /คู่มือ

ท่านสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ด้วยตนเองหรือให้ทางทีมบริการรีโมทติดตั้งให้ได้ แล้วเริ่มต้นใช้งานระบบดังนี้

How to Records Data (วิธีการการบันทึกข้อมูลของ โปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab)

  1.ให้ทำการเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในเมนูข้อมูลหลักได้แก่ ข้อมูลกิจการ, พนักงาน(ผู้ใช้โปรแกรม,ระดับสิทธิ์),หมวดการตรวจ,รายการตรวจ,ชุดโปรแกรมการตรวจ,คลินิกที่ส่งตรวจ/โรงพยาบาลพร้อมกำหนดราคาเฉพาะของคลินิก/โรงพยาบาลนั้น,คำแนะนำ ฯลฯ

 

  2.เพิ่มข้อมูลลูกค้า/คนไข้ และรับเข้าคิวตรวจโดยเลือกคลินิก/โรงพยาบาลที่ส่งตรวจ/ลูกค้า walk in  

 

  3.เข้าเมนูสั่งตรวจเลือกคิวตรวจและบันทึกซักประวัติคนไข้และข้อมูลทั่วไป อาทิ ส่วนสูงน้ำหนักความดันหลังจากนั้นเลือกรายการตรวจหรือชุดโปรแกรมที่ลูกค้าต้องการตรวจ

  4.เมื่อทำการตรวจจนได้ผลแล็บออกมาแล้วให้ทำการบันทึกผลแล็บเข้าไปในระบบ โดยไปที่เมนูบันทึกผลแล็บโดยมีให้เลือก 2 รูปแบบคือ 1.ผลแล็บทั่วไป 2.ผลแล็บที่มีรายการย่อย โดยจะมีค่าอ้างอิงและผลตรวจครั้งก่อนแสดงให้ดูเปรียบเทียบกับผลตรวจในครั้งนี้

 

  5.พิมพ์ผลแล็บโดยมีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ 1.ผลแล็บทั่วไป 2.ผลแล็บที่มีรายการย่อย โดยสามารถใส่คำแนะนำแก่คนไข้ได้พร้อมเลือกผู้ที่ทำการตรวจเพื่อแสดงข้อมูลในรายงานผลตรวจแล็บ

 

  6.ไปที่หน้าเมนูรับผู้ป่วย/รับเงิน เพื่อทำการรับชำระเงินโดยสามารถรับได้ทั้งรูปแบบเงินสดหรือรูปแบบเงินเชื่อ(วางบิลแล้วค่อยรับชำระเงินภายหลัง)

    6.1 หากเป็นเงินสดสามารถรับเงินและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันที

    6.2 หากเป็นรูปแบบเงินเชื่อ ให้เข้าไปที่เมนู งานประจำวัน->ลูกหนี้->ใบแจ้งหนี้ เพื่อทำใบแจ้งหนี้และเอกสารแนบใบแจ้งหนี้แก่คลินิก/โรงพยาบาลที่ส่งตรวจเมื่อถึงกำหนดเวลาได้ เมื่อถึงเวลารับชำระเงินสามารถรับชำระได้ที่เมนู งานประจำวัน->ลูกหนี้->รับชำระหนี้ และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันที

 

 

  7.ดูรายงานที่เกี่ยวข้อง
– ผลการตรวจแยกตามที่อยู่
– สรุปผลการตรวจแยกตามที่อยู่
– สรุปค่าตรวจแยกตามคลินิก
– คนไข้แยกตามคลินิก
– ค่าตรวจแยกตามคลินิก
-สรุปค่าตรวจตามวันที่
-พิมพ์ผลแล็บทั่วไป
-พิมพ์ผลแล็บที่มีรายการย่อย
-พิมพ์ผลแล็บตามรายการตรวจ
-ค่าตรวจที่ยังไม่แจ้งหนี้
-แจ้งหนี้ตามวันที่
-แจ้งหนี้แยกตามลูกหนี้
-ใบแจ้งหนี้ยังไม่ได้รับเงิน
-รับเงินตามช่วงวันที่
-รับเงินแยกตามลูกหนี้

 

โปรแกรมคลินิกแล็บชุดทดลองมีข้อจำกัดอะไรบ้าง เมื่อต้องการใช้งานจริงข้อมูลจะยังอยู่หรือไม่?

โปรแกรมคลินิกแล็บ ชุดทดลองมีข้อจำกัดอะไรบ้าง?

– ไม่จำกัดเวลาในการทดลองใช้งาน ฟังก์ชั่นในการทดลองเหมือนชุดใช้งานจริงเพื่อให้ท่านสามารถทดลองได้อย่างเต็มที่ แต่จำกัดจำนวนเอกสารที่ทดลองใช้งานได้ 100 เอกสาร (ดังนั้นหากท่านติดตั้งโปรแกรมเพื่อทดลองแต่ยังไม่มีเวลาว่าง โปรแกรมก็จะยังไม่หมดเวลาทดลองจนกว่าท่านจะใช้งานครบ 100 เอกสาร )


หากหมดชุดทดลองแต่ต้องการลงทะเบียนใช้งานต่อข้อมูลจะยังอยู่หรือไม่?

– ข้อมูลก่อนหน้านี้จะยังอยู่ เนื่องจากข้อมูลเก็บอยู่ในเครื่องของท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อแล้วให้ทาง qsofttech รีโมทผ่านอินเตอร์เน็ตมาบริการลงทะเบียนชุดใช้งานจริงและ ตั้งค่าแบบฟอร์มตามที่ต้องการ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ต่างๆ แล้วใช้งานต่อได้เลยทันที


 

สเปคคอมพิวเตอร์ที่แนะนำในการใช้งานโปรแกรม?

แนะนำให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำ Core i3 Ram 4GB ขึ้นไป รองรับ windows xp, 7, 8,10

โปรแกรมทัวร์ รองรับเครื่องพิมพ์หลายรูปแบบ
ทุกรุ่นที่เป็น port usb ซึ่งท่านสามารถซื้ออุปกรณ์ได้ที่ร้านที่ท่านสะดวก เผื่อกรณีที่เครื่องเกิดปัญหาท่านจะได้ติดต่อซ่อมเคลมได้สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย
(qsofttech สามารถให้คำแนะนำอุปกรณ์รุ่นที่ใช้งานดีให้ได้ สอบถามได้ทุกช่องทาง)

 

วิธีสั่งซื้อโปรแกรม?

1.ติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
โทร : 099-3694654
Line id : pangeline
Email: qsofttechcenter@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/qsofttechcenter

 

2.ชำระเงินผ่านทางการโอน

 

 

3.แจ้งการโอนผ่านช่องทางต่างๆ แล้วให้ทีมงานรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ตมาติดตั้ง ลงทะเบียนได้ทันที

ปุ่มวิธีใช้งาน

ตัวอย่างหน้าจอ โปรแกรมคลินิกแล็บ Cliniclab

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab